รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2004.203
Title ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
Creator ทรงสุดา ขวัญประชา
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2547
Keyword โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ,ผู้ป่วยนอก
ISBN 974-545-187-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ทรงสุดา ขวัญประชา, (2547) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ทรงสุดา ขวัญประชา, 2547. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ทรงสุดา ขวัญประชา, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Print.