รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2004.202
Title ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
Creator สกล สุขพรหม
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2547
Keyword บุคลากรสาธารณสุข ,โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ,โรงพยาบาล
ISBN 974-545-143-6
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

สกล สุขพรหม, (2547) ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
สกล สุขพรหม, 2547. ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
สกล สุขพรหม, ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Print.