รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2004.15
Title ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการปลูกข้าว ของสมาชิกศูนย์ส่งเสริม และผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
Creator วิทยา กันตถาวร
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2547
Keyword ข้าว ,การมีส่วนร่วม ,ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
ISBN 974-545-052-9
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วิทยา กันตถาวร, (2547) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการปลูกข้าว ของสมาชิกศูนย์ส่งเสริม และผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
วิทยา กันตถาวร, 2547. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการปลูกข้าว ของสมาชิกศูนย์ส่งเสริม และผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
วิทยา กันตถาวร, ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการปลูกข้าว ของสมาชิกศูนย์ส่งเสริม และผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Print.