รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2004.14
Title ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลน ปากพยา-ปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช /
Creator กฤษฎา สุทธินุ่น
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2547
Keyword เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ,การมีส่วนร่วม ,การฟื้นฟูป่า ,ป่าชายเลน
ISBN 974-545-053-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

กฤษฎา สุทธินุ่น, (2547) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลน ปากพยา-ปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
กฤษฎา สุทธินุ่น, 2547. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลน ปากพยา-ปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
กฤษฎา สุทธินุ่น, ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลน ปากพยา-ปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Print.