รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2004.13
Title การใช้เกษตรดีที่เหมาะสม สำหรับการผลิตสับปะรดของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /
Creator อาคม เด็ดรักษ์ทิพย์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2547
Keyword สับปะรด ,เกษตรกร ,เกษตรดีที่เหมาะสม
ISBN 974-545-152-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อาคม เด็ดรักษ์ทิพย์, (2547) การใช้เกษตรดีที่เหมาะสม สำหรับการผลิตสับปะรดของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
อาคม เด็ดรักษ์ทิพย์, 2547. การใช้เกษตรดีที่เหมาะสม สำหรับการผลิตสับปะรดของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
อาคม เด็ดรักษ์ทิพย์, การใช้เกษตรดีที่เหมาะสม สำหรับการผลิตสับปะรดของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Print.