รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2004.12
Title การแปรรูปสับปะรดตามสุขลักษณะที่ดี ในการผลิตอาหารของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /
Creator บุญเสริม หนูน้อย
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2547
Keyword การแปรรูปสับปะรด ,สับปะรด ,กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ISBN 974-545-055-3
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

บุญเสริม หนูน้อย, (2547) การแปรรูปสับปะรดตามสุขลักษณะที่ดี ในการผลิตอาหารของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
บุญเสริม หนูน้อย, 2547. การแปรรูปสับปะรดตามสุขลักษณะที่ดี ในการผลิตอาหารของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
บุญเสริม หนูน้อย, การแปรรูปสับปะรดตามสุขลักษณะที่ดี ในการผลิตอาหารของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Print.