รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2004.11
Title การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นจันทบุรี เพื่อพัฒนาค่านิยมพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี /
Creator พุดซา นุสติ
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2547
Keyword นักเรียนมัธยมศึกษา ,หนังสือและการอ่าน ,การส่งเสริมการอ่าน
ISBN 974-545-108-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พุดซา นุสติ, (2547) การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นจันทบุรี เพื่อพัฒนาค่านิยมพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
พุดซา นุสติ, 2547. การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นจันทบุรี เพื่อพัฒนาค่านิยมพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
พุดซา นุสติ, การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นจันทบุรี เพื่อพัฒนาค่านิยมพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Print.