รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2004.10
Title ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร /
Creator อัสมาน นิเต็ม
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2547
Keyword สุขภาพองค์การ ,โรงเรียนประถมศึกษา ,การประเมินผลทางการศึกษา
ISBN 974-545-089-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อัสมาน นิเต็ม, (2547) ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
อัสมาน นิเต็ม, 2547. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
อัสมาน นิเต็ม, ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Print.