รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.7
Title ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล การปฏิบัติงานของเกษตรกรฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมือง ในจังหวัดนครพนม /
Creator สมัย ศรีหาญ
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
Keyword เกษตรกร ,ฟาร์มไก่พื้นเมือง
ISBN 974-259-612-3
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สมัย ศรีหาญ, (2546) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล การปฏิบัติงานของเกษตรกรฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมือง ในจังหวัดนครพนม /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
สมัย ศรีหาญ, 2546. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล การปฏิบัติงานของเกษตรกรฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมือง ในจังหวัดนครพนม /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
สมัย ศรีหาญ, ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล การปฏิบัติงานของเกษตรกรฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมือง ในจังหวัดนครพนม /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.