รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.6
Title การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพมหาบัณฑิต วิชาเอกการประเมินการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช /
Creator ญาดา มุมบ้านเซ่า
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
Keyword ระบบควบคุมคุณภาพ ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาการประเมินการศึกษา
ISBN 974-259-513-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ญาดา มุมบ้านเซ่า, (2546) การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพมหาบัณฑิต วิชาเอกการประเมินการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ญาดา มุมบ้านเซ่า, 2546. การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพมหาบัณฑิต วิชาเอกการประเมินการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ญาดา มุมบ้านเซ่า, การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพมหาบัณฑิต วิชาเอกการประเมินการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.