รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.5
Title การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เรื่องการสร้างเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 /
Creator สวงศ์ สุขมาตย์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
Keyword คอมพิวเตอร์ ,คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน ,นักเรียนมัธยมศึกษา
ISBN 974-259-428-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สวงศ์ สุขมาตย์, (2546) การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เรื่องการสร้างเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
สวงศ์ สุขมาตย์, 2546. การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เรื่องการสร้างเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
สวงศ์ สุขมาตย์, การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เรื่องการสร้างเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.