รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.320
Title การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค : กรณีศึกษาภายในหน่วยทหาร จังหวัดราชบุรี
Creator สนิทพงษ์ ไชยขันแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
ISBN 974-259-358-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

สนิทพงษ์ ไชยขันแก้ว, (2546) การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค : กรณีศึกษาภายในหน่วยทหาร จังหวัดราชบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
สนิทพงษ์ ไชยขันแก้ว, 2546. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค : กรณีศึกษาภายในหน่วยทหาร จังหวัดราชบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
สนิทพงษ์ ไชยขันแก้ว, การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค : กรณีศึกษาภายในหน่วยทหาร จังหวัดราชบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.