รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.319
Title การวิเคราะห์ความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ จากการใช้ที่ดินทางการเกษตรไม่เต็มที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด
Creator จุฑามาศ ประเสริฐนุกุล
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
Keyword ที่ดินเพื่อการเกษตร ,การใช้ที่ดิน ,ความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ
ISBN 974-259-365-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

จุฑามาศ ประเสริฐนุกุล, (2546) การวิเคราะห์ความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ จากการใช้ที่ดินทางการเกษตรไม่เต็มที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
จุฑามาศ ประเสริฐนุกุล, 2546. การวิเคราะห์ความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ จากการใช้ที่ดินทางการเกษตรไม่เต็มที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
จุฑามาศ ประเสริฐนุกุล, การวิเคราะห์ความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ จากการใช้ที่ดินทางการเกษตรไม่เต็มที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.