รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.318
Title ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
Creator อัญชลี ชัยรัชตกุล
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
Keyword เด็กวัยก่อนเข้าเรียน ,ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ,การจัดประสบการณ์
ISBN 974-259-407-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

อัญชลี ชัยรัชตกุล, (2546) ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
อัญชลี ชัยรัชตกุล, 2546. ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
อัญชลี ชัยรัชตกุล, ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.