รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.317
Title ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Creator นิชลักษณ์ สุขสวัสดิ์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
Keyword ความฉลาดทางอารมณ์ ,การศึกษาขั้นมัธยม ,นักเรียนมัธยมศึกษา ,กิจกรรมการเรียนการสอน
ISBN 974-259-333-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

นิชลักษณ์ สุขสวัสดิ์, (2546) ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
นิชลักษณ์ สุขสวัสดิ์, 2546. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
นิชลักษณ์ สุขสวัสดิ์, ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.