รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.316
Title ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสำเร็จการศึกษาของทหารกองประจำการ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน สังกัดหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
Creator ณัฐพงษ์ จันทร์ก้อน
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
Keyword ความสำเร็จ ,การศึกษานอกระบบโรงเรียน ,ทหารกองประจำการ
ISBN 974-259-344-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ณัฐพงษ์ จันทร์ก้อน, (2546) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสำเร็จการศึกษาของทหารกองประจำการ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน สังกัดหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ณัฐพงษ์ จันทร์ก้อน, 2546. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสำเร็จการศึกษาของทหารกองประจำการ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน สังกัดหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ณัฐพงษ์ จันทร์ก้อน, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสำเร็จการศึกษาของทหารกองประจำการ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน สังกัดหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.