รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.315
Title การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ
Creator เทวิน ชินบุตร
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
Keyword วิจัยในชั้นเรียน ,ผู้บริหารโรงเรียน
ISBN 974-259-342-6
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

เทวิน ชินบุตร, (2546) การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
เทวิน ชินบุตร, 2546. การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
เทวิน ชินบุตร, การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.