รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.314
Title การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี
Creator นงชนก ตุ้มฉาย
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
Keyword การศึกษาขั้นพื้นฐาน ,การมีส่วนร่วมของชุมชน ,โรงเรียนมัธยมศึกษา
ISBN 974-259-243-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

นงชนก ตุ้มฉาย, (2546) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
นงชนก ตุ้มฉาย, 2546. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
นงชนก ตุ้มฉาย, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.