รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.313
Title การมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
Creator เสนอ เถาว์ชาลี
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
Keyword โรงเรียนมัธยมศึกษา ,การศึกษาขั้นพื้นฐาน ,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ISBN 974-259-355-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

เสนอ เถาว์ชาลี, (2546) การมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
เสนอ เถาว์ชาลี, 2546. การมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
เสนอ เถาว์ชาลี, การมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.