รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.312
Title การพัฒนาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบโดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ้านทึง จังหวัดสุพรรณบุรี
Creator ปราณี อยู่ประสิทธิ์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
Keyword ความรับผิดชอบ ,ค่านิยม ,นักเรียนประถมศึกษา ,โรงเรียนวัดบ้านทึง
ISBN 974-259-334-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ปราณี อยู่ประสิทธิ์, (2546) การพัฒนาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบโดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ้านทึง จังหวัดสุพรรณบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ปราณี อยู่ประสิทธิ์, 2546. การพัฒนาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบโดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ้านทึง จังหวัดสุพรรณบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ปราณี อยู่ประสิทธิ์, การพัฒนาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบโดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ้านทึง จังหวัดสุพรรณบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.