รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.311
Title การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Creator มรกต โกมลดิษฐ์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
Keyword ทรัพยากรมนุษย์ ,มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ISBN 974-259-367-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

มรกต โกมลดิษฐ์, (2546) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
มรกต โกมลดิษฐ์, 2546. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
มรกต โกมลดิษฐ์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.