รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.310
Title การศึกษาระบบการตลาดหอยนางรม ในจังหวัดชลบุรี
Creator รัตนาวรรณ วิเศษ
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
ISBN 974-259-350-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

รัตนาวรรณ วิเศษ, (2546) การศึกษาระบบการตลาดหอยนางรม ในจังหวัดชลบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
รัตนาวรรณ วิเศษ, 2546. การศึกษาระบบการตลาดหอยนางรม ในจังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
รัตนาวรรณ วิเศษ, การศึกษาระบบการตลาดหอยนางรม ในจังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.