รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.151
Title ผลของการสอนคณิตศาสตร์แบบการเรียนรวมชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม จังหวัดอำนาจเจริญ
Creator ดิษยุทธ์ บัวจูม
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
Keyword คณิตศาสตร์ ,การศึกษาขั้นประถม
ISBN 974-259-522-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ดิษยุทธ์ บัวจูม, (2546) ผลของการสอนคณิตศาสตร์แบบการเรียนรวมชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม จังหวัดอำนาจเจริญ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ดิษยุทธ์ บัวจูม, 2546. ผลของการสอนคณิตศาสตร์แบบการเรียนรวมชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม จังหวัดอำนาจเจริญ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ดิษยุทธ์ บัวจูม, ผลของการสอนคณิตศาสตร์แบบการเรียนรวมชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม จังหวัดอำนาจเจริญ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.