รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.150
Title ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการแสดงออกที่เหมาะสม ในการเผชิญความขัดแย้งระหว่างเพื่อน ของนักศึกษาระดับ ปวช.แผนพณิชยการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
Creator สุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
Keyword ชุดกิจกรรมแนะแนว ,การแสดงออก [จิตวิทยา] ,ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ,การแนะแนว ,วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ISBN 974-259-508-9
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

สุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี, (2546) ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการแสดงออกที่เหมาะสม ในการเผชิญความขัดแย้งระหว่างเพื่อน ของนักศึกษาระดับ ปวช.แผนพณิชยการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
สุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี, 2546. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการแสดงออกที่เหมาะสม ในการเผชิญความขัดแย้งระหว่างเพื่อน ของนักศึกษาระดับ ปวช.แผนพณิชยการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
สุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี, ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการแสดงออกที่เหมาะสม ในการเผชิญความขัดแย้งระหว่างเพื่อน ของนักศึกษาระดับ ปวช.แผนพณิชยการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.