รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.149
Title การดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Creator นิภาพร ภาคอุทัย
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
ISBN 974-259-570-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

นิภาพร ภาคอุทัย, (2546) การดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
นิภาพร ภาคอุทัย, 2546. การดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
นิภาพร ภาคอุทัย, การดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.