รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2003.148
Title การศึกษาผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนเครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตการศึกษา 6
Creator ทรงพักตร์ จำนงค์ศิลป์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2546
Keyword การศึกษาขั้นพื้นฐาน ,การศึกษาขั้นประถม
ISBN 974-259-644-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ทรงพักตร์ จำนงค์ศิลป์, (2546) การศึกษาผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนเครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตการศึกษา 6. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ทรงพักตร์ จำนงค์ศิลป์, 2546. การศึกษาผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนเครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตการศึกษา 6. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ทรงพักตร์ จำนงค์ศิลป์, การศึกษาผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนเครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตการศึกษา 6. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.