รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2002.54
Title การศึกษาการใช้ปัจจัยการผลิต ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว : กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลยและเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
Creator ศุภวุฒิ นิลอรุณ
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2545
ISBN 974-259-199-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ศุภวุฒิ นิลอรุณ, (2545) การศึกษาการใช้ปัจจัยการผลิต ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว : กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลยและเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ศุภวุฒิ นิลอรุณ, 2545. การศึกษาการใช้ปัจจัยการผลิต ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว : กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลยและเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ศุภวุฒิ นิลอรุณ, การศึกษาการใช้ปัจจัยการผลิต ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว : กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลยและเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. Print.