รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2002.53
Title ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยต่อการออมและการลงทุน ก่อนและหลัง พ.ศ.2540 (วิกฤตทางเศรษฐกิจของไทย)
Creator สุรศักดิ์ มหาแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2545
Keyword อัตราดอกเบี้ย ,ดอกเบี้ย ,การลงทุน
ISBN 974-259-154-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

สุรศักดิ์ มหาแก้ว, (2545) ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยต่อการออมและการลงทุน ก่อนและหลัง พ.ศ.2540 (วิกฤตทางเศรษฐกิจของไทย). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
สุรศักดิ์ มหาแก้ว, 2545. ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยต่อการออมและการลงทุน ก่อนและหลัง พ.ศ.2540 (วิกฤตทางเศรษฐกิจของไทย). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
สุรศักดิ์ มหาแก้ว, ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยต่อการออมและการลงทุน ก่อนและหลัง พ.ศ.2540 (วิกฤตทางเศรษฐกิจของไทย). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. Print.