รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2002.52
Title ผลของการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการปรับตัวกับเพื่อนของนักเรียนประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จังหวัดชลบุรี
Creator ฉันทิพย์ ปีเลย์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2545
Keyword การจัดการเรียนการสอน ,การปรับตัวทางสังคม ,กลุ่มสัมพันธ์ ,การศึกษาขั้นมัธยม ,โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
ISBN 974-259-232-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ฉันทิพย์ ปีเลย์, (2545) ผลของการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการปรับตัวกับเพื่อนของนักเรียนประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จังหวัดชลบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ฉันทิพย์ ปีเลย์, 2545. ผลของการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการปรับตัวกับเพื่อนของนักเรียนประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ฉันทิพย์ ปีเลย์, ผลของการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการปรับตัวกับเพื่อนของนักเรียนประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. Print.