รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2002.50
Title ความสอดคล้องของปัจจัยทางเศรษฐกิจในการก้าวสู่สกุลเงินร่วมกันของอาเซียน
Creator สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2545
Keyword ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ,กลุ่มประเทศอาเซียน
ISBN 974-259-181-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, (2545) ความสอดคล้องของปัจจัยทางเศรษฐกิจในการก้าวสู่สกุลเงินร่วมกันของอาเซียน. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2545. ความสอดคล้องของปัจจัยทางเศรษฐกิจในการก้าวสู่สกุลเงินร่วมกันของอาเซียน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, ความสอดคล้องของปัจจัยทางเศรษฐกิจในการก้าวสู่สกุลเงินร่วมกันของอาเซียน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. Print.