รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2002.49
Title การพัฒนาระบบการสอนทางไกล โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักสำหรับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Creator สุกัญญา แสงเดือน
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2545
Keyword ระบบการสอนทางไกล ,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ISBN 974-259-186-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

สุกัญญา แสงเดือน, (2545) การพัฒนาระบบการสอนทางไกล โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักสำหรับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
สุกัญญา แสงเดือน, 2545. การพัฒนาระบบการสอนทางไกล โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักสำหรับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
สุกัญญา แสงเดือน, การพัฒนาระบบการสอนทางไกล โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักสำหรับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. Print.