รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2002.48
Title คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
Creator จันทนา ขำปัญญา
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2545
Keyword คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,คุณลักษณะ ,โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ISBN 974-259-294-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

จันทนา ขำปัญญา, (2545) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
จันทนา ขำปัญญา, 2545. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
จันทนา ขำปัญญา, คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. Print.