รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2002.47
Title การพัฒนาระบบการฝึกอบรมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ ด้านส่งเสริมการเกษตรสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดภาคใต้
Creator ทัศนีย์ ศุภกุล
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2545
Keyword การฝึกอบรมทางไกล ,เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ISBN 974-259-215-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ทัศนีย์ ศุภกุล, (2545) การพัฒนาระบบการฝึกอบรมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ ด้านส่งเสริมการเกษตรสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดภาคใต้. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ทัศนีย์ ศุภกุล, 2545. การพัฒนาระบบการฝึกอบรมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ ด้านส่งเสริมการเกษตรสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดภาคใต้. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ทัศนีย์ ศุภกุล, การพัฒนาระบบการฝึกอบรมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ ด้านส่งเสริมการเกษตรสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดภาคใต้. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. Print.