รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2002.46
Title การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Creator ชิงชัย ทองไทย
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2545
Keyword วิทยาศาสตร์ ,ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ ,ระบบย่อยอาหาร
ISBN 974-259-148-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ชิงชัย ทองไทย, (2545) การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ชิงชัย ทองไทย, 2545. การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ชิงชัย ทองไทย, การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. Print.