รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2002.45
Title ผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Creator ปัทมา แตงเที่ยง
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2545
Keyword ภาษาอังกฤษ ,กิจกรรมการเรียนการสอน ,นักเรียนประถมศึกษา
ISBN 974-259-257-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ปัทมา แตงเที่ยง, (2545) ผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ปัทมา แตงเที่ยง, 2545. ผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ปัทมา แตงเที่ยง, ผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. Print.