รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2002.44
Title แบบจำลองศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนในภาคใต้
Creator กัลญาณีย์ กาพย์เกิด
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2545
Keyword ศูนย์สื่อสารการศึกษา ,การศึกษาปฐมวัย
ISBN 974-259-180-6
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

กัลญาณีย์ กาพย์เกิด, (2545) แบบจำลองศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนในภาคใต้. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
กัลญาณีย์ กาพย์เกิด, 2545. แบบจำลองศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนในภาคใต้. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
กัลญาณีย์ กาพย์เกิด, แบบจำลองศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนในภาคใต้. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. Print.