รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2002.43
Title การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์
Creator นภพร วิเศษสิงห์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2545
Keyword สินเชื่อที่อยู่อาศัย ,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,อุปทานและอุปสงค์
ISBN 974-259-159-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

นภพร วิเศษสิงห์, (2545) การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
นภพร วิเศษสิงห์, 2545. การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
นภพร วิเศษสิงห์, การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. Print.