รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2002.3
Title สภาพการผลิตแพะ ในกลุ่มเขตศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร /
Creator เยาวนิตย์ บุรีรักษา
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2545
ISBN 974-259-268-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เยาวนิตย์ บุรีรักษา, (2545) สภาพการผลิตแพะ ในกลุ่มเขตศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร /. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
เยาวนิตย์ บุรีรักษา, 2545. สภาพการผลิตแพะ ในกลุ่มเขตศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
เยาวนิตย์ บุรีรักษา, สภาพการผลิตแพะ ในกลุ่มเขตศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. Print.