รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.the.2001.1
Title การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตส้มโอในเขตจังหวัดชัยนาท
Creator สำเนาว์ ฤทธิ์นุช
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2544
Keyword เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ,ส้มโอ
ISBN 974-645-095-6
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

สำเนาว์ ฤทธิ์นุช, (2544) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตส้มโอในเขตจังหวัดชัยนาท. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
สำเนาว์ ฤทธิ์นุช, 2544. การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตส้มโอในเขตจังหวัดชัยนาท. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
สำเนาว์ ฤทธิ์นุช, การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตส้มโอในเขตจังหวัดชัยนาท. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544. Print.