รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.res.2009.11
Title การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Creator สัจจา บรรจงศิริ
Contributor 1. บำเพ็ญ เขียวหวาน
2. บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2552
Keyword เศรษฐกิจพอเพียง ,การพัฒนาชุมชน ,ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf

บรรณานุกรม

สัจจา บรรจงศิริ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2552) การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
สัจจา บรรจงศิริ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2552. การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
สัจจา บรรจงศิริ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. Print.