รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.res.2009.10
Title การพัฒนาศูนย์การเรียนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษา
Creator วาสนา ทวีกุลทรัพย์
Contributor 1. สุมน บุญยสมบัติ
2. วาณี บุณยะไวโรจน์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2552
Keyword คุณธรรมจริยธรรม ,ประถมศึกษา ,ศูนย์การเรียน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf

บรรณานุกรม

วาสนา ทวีกุลทรัพย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2552) การพัฒนาศูนย์การเรียนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
วาสนา ทวีกุลทรัพย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2552. การพัฒนาศูนย์การเรียนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
วาสนา ทวีกุลทรัพย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาศูนย์การเรียนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. Print.