รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.res.2004.4
Title การสร้างเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Creator ชุติมา สัจจานันท์
Publisher สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Publication Year 2547
Keyword จรรยาบรรณบรรณารักษ์ ,นักศึกษาบรรณารักษศาสตร์ ,บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ชุติมา สัจจานันท์, (2547) การสร้างเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,:ม.ป.ท.
ชุติมา สัจจานันท์, 2547. การสร้างเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. ม.ป.ท.:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,;
ชุติมา สัจจานันท์, การสร้างเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. ม.ป.ท.:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Print.