รหัสดีโอไอ 10.14457/STOU.res.2003.6
Title ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานกลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย
Creator นพเก้า ไพรลิน
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2546
Keyword ประสิทธิผลองค์การ ,บริษัทโตชิบา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

นพเก้า ไพรลิน, (2546) ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานกลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท.
นพเก้า ไพรลิน, 2546. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานกลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
นพเก้า ไพรลิน, ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานกลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Print.