รหัสดีโอไอ 10.14457/SRU.res.2006.16
Title การสร้างและพัฒนาชุดการสอนผ่านเว็บ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดวิชา EDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี /
Creator จิรศักดิ์ แซ่โค้ว
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,
Publication Year 2549
Keywords 1. การสอนผ่านเว็บ(ชุดที่1)
2. ชุดการสอนผ่านเว็บ(ชุดที่2)
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ชุดที่3)
4. บทเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(ชุดที่4)
5. นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้(ชุดที่5)
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. คณะครุศาสตร์(ชุดที่6)
7. การศึกษาขั้นอุดมศึกษา(ชุดที่7)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

จิรศักดิ์ แซ่โค้ว. (2549). การสร้างและพัฒนาชุดการสอนผ่านเว็บ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดวิชา EDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี /.
       สุราษฎร์ธานี :: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,.
จิรศักดิ์ แซ่โค้ว. 2549. "การสร้างและพัฒนาชุดการสอนผ่านเว็บ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดวิชา EDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี /".
       สุราษฎร์ธานี :: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,.
จิรศักดิ์ แซ่โค้ว. "การสร้างและพัฒนาชุดการสอนผ่านเว็บ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดวิชา EDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี /".
       สุราษฎร์ธานี :: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,, 2549. Print.