รหัสดีโอไอ 10.14457/SRU.res.2006.16
Title การสร้างและพัฒนาชุดการสอนผ่านเว็บ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดวิชา EDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี /
Creator จิรศักดิ์ แซ่โค้ว
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,
Publication Year 2549
Keyword การสอนผ่านเว็บ ,ชุดการสอนผ่านเว็บ ,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ,บทเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ,นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. คณะครุศาสตร์ ,การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

จิรศักดิ์ แซ่โค้ว, (2549) การสร้างและพัฒนาชุดการสอนผ่านเว็บ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดวิชา EDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี /. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,:ม.ป.ท.
จิรศักดิ์ แซ่โค้ว, 2549. การสร้างและพัฒนาชุดการสอนผ่านเว็บ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดวิชา EDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,;
จิรศักดิ์ แซ่โค้ว, การสร้างและพัฒนาชุดการสอนผ่านเว็บ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดวิชา EDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2549. Print.