รหัสดีโอไอ 10.14457/SDU.res.2017.39
Title การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาผ่านกิจกรรมเพลง พื้นบ้านสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
Creator ฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์
Contributor 1. รัถยา เชื้อกลาง
2. ณฐิณี เจียรกุล
Publisher มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Publication Year 2560
Keyword สื่อด้านภาษาผ่านกิจกรรมเพลง ,หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf

บรรณานุกรม

ฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2560) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาผ่านกิจกรรมเพลง พื้นบ้านสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:ม.ป.ท.
ฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2560. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาผ่านกิจกรรมเพลง พื้นบ้านสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;
ฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาผ่านกิจกรรมเพลง พื้นบ้านสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.