รหัสดีโอไอ 10.14457/SDU.res.2017.37
Title การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
Creator ชัยยศ ชาวระนอง
Publisher มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Publication Year 2560
Keyword ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ,การศึกษาท้องถิ่น
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ชัยยศ ชาวระนอง, (2560) การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:ม.ป.ท.
ชัยยศ ชาวระนอง, 2560. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;
ชัยยศ ชาวระนอง, การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.