รหัสดีโอไอ 10.14457/SDU.res.2016.41
Title บทบาทของผู้สูงอายุไทยต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
Creator นิตยา ทวีชีพ
Publisher มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Publication Year 2559
Keyword บทบาทของผู้สูงอายุ ,ผู้สูงอายุ ,การพัฒนาท้องถิ่น
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf
Abstract#11.pdf
Abstract#12.pdf
Abstract#13.pdf
Abstract#14.pdf
Abstract#15.pdf
Abstract#16.pdf

บรรณานุกรม

นิตยา ทวีชีพ, (2559) บทบาทของผู้สูงอายุไทยต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:ม.ป.ท.
นิตยา ทวีชีพ, 2559. บทบาทของผู้สูงอายุไทยต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;
นิตยา ทวีชีพ, บทบาทของผู้สูงอายุไทยต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559. Print.