รหัสดีโอไอ 10.14457/SDU.res.2016.40
Title แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา Generation Y มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร
Creator อภิญญา ทหราวานิช
Contributor 1. ศศิประภา ธนูศิลป์
2. พลอยไพรินทร์ ขอดคำตัน
Publisher มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Publication Year 2559
Keyword การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ,คุณธรรมจริยธรรม ,Generation Y
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

อภิญญา ทหราวานิช และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา Generation Y มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:ม.ป.ท.
อภิญญา ทหราวานิช และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา Generation Y มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;
อภิญญา ทหราวานิช และผู้แต่งคนอื่นๆ. แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา Generation Y มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559. Print.