รหัสดีโอไอ 10.14457/RMUTSB.res.2006.4
Title การเจริญเติบโต การรอดตาย และผลผลิตรวมของกุ้งก้ามกราม ที่เลี้ยงโดยวิธีการจัดการแบบชีวภาพ /
Creator ชาตรี วิระสิทธิ์
Contributor 1. ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ
2. ยุพิน พูนดี
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา,
Publication Year 2549
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ชาตรี วิระสิทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2549) การเจริญเติบโต การรอดตาย และผลผลิตรวมของกุ้งก้ามกราม ที่เลี้ยงโดยวิธีการจัดการแบบชีวภาพ /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา,:ม.ป.ท.
ชาตรี วิระสิทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2549. การเจริญเติบโต การรอดตาย และผลผลิตรวมของกุ้งก้ามกราม ที่เลี้ยงโดยวิธีการจัดการแบบชีวภาพ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา,;
ชาตรี วิระสิทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การเจริญเติบโต การรอดตาย และผลผลิตรวมของกุ้งก้ามกราม ที่เลี้ยงโดยวิธีการจัดการแบบชีวภาพ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา, 2549. Print.