รหัสดีโอไอ 10.14457/RMUTP.res.2006.8
Title การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านค่าไมโครมิเตอร์ ขนาด 0.001 นิ้ว /
Creator สำเริง แพ่งศรี
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ,
Publication Year 2549
Keyword บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ,ไมโครมิเตอร์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สำเริง แพ่งศรี, (2549) การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านค่าไมโครมิเตอร์ ขนาด 0.001 นิ้ว /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
สำเริง แพ่งศรี, 2549. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านค่าไมโครมิเตอร์ ขนาด 0.001 นิ้ว /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ,;
สำเริง แพ่งศรี, การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านค่าไมโครมิเตอร์ ขนาด 0.001 นิ้ว /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ, 2549. Print.