รหัสดีโอไอ 10.14457/RMUTP.res.2006.8
Title การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านค่าไมโครมิเตอร์ ขนาด 0.001 นิ้ว /
Creator สำเริง แพ่งศรี
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ,
Publication Year 2549
Keywords 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(ชุดที่1)
2. ไมโครมิเตอร์(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สำเริง แพ่งศรี. (2549). การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านค่าไมโครมิเตอร์ ขนาด 0.001 นิ้ว /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ,.
สำเริง แพ่งศรี. 2549. "การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านค่าไมโครมิเตอร์ ขนาด 0.001 นิ้ว /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ,.
สำเริง แพ่งศรี. "การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านค่าไมโครมิเตอร์ ขนาด 0.001 นิ้ว /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ,, 2549. Print.